LV1
  www.duurn.cn
  ᠢᠳᠡᠷ ᠭᠥᠷᠡᠯ          43
     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
   2018-04-03 14:31
   2018-05-03 14:39
   621
   8
 

ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠃
        622        0         0  
2018-04-08 15:57    
ᠵᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠦ︖ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︕ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠠᠶᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠲᠡᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠨ︕ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠹᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠡ︕ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠥᠨᠥ ᠶᠠᠹᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠪᠡᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠃

15        0       

       
       
               
          

        
           
       
       
      
      
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
蒙ICP备17002503号-1
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        