           
      
   2020-04-02 20:10
   2023-06-23 05:21
   31737
   29

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ
        1630     
2022-11-16 22:35    
发表于:内蒙古呼和浩特市
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠰᠢᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠭᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠨᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ︽ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ᠂ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ 1᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠲᠠ ᠬᠦᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷᠰᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ︽ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠡᠷᠰᠡ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ︽ ᠪᠣᠲᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ︽ ︾  ︽ ᠬᠠᠰᠠᠭ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ︽ ᠬᠤᠶᠠᠭ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠵᠣᠷᠭᠣᠵᠤ ᠰᠡᠢᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ 2᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠣᠯᠳᠣ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ 3᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠠ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠠ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠴᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠣᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠦ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃

5        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1