  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
   2023-12-04 21:49
   51890
   147

ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ   ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

᠂ ᠣᠳᠣ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ︿ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ᠌ ᠬᠠᠪᠰᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠃﹀ᠡᠶᠡᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠡᠶᠡᠷ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ᠁︾ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ︔︽᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ᠍ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠎ᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠮᠣᠢ︾᠃      ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠣᠰᠠᠩ ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠎ᠢ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ᠍ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠸᠰᠦᠢᠮ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠰᠠᠩ ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ᠍︽ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
        1029     
2023-02-06 17:59    
发表于:内蒙古
 ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ                        ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ               ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ︵1︶                  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ 30 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠦᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 50 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠎  ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ᠄ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠤᠪᠠᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠦᠭᠡᠢ ᠎ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠢᠲᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠥᠭᠪᠡ᠃        ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︖ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︖ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃         ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢ᠃ 1᠂ 30  2᠂ 40  3᠂10 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃                      ᠱᠣᠭ ︵2︶       ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠎ᠤᠨᠦᠰᠦ ᠎ᠪᠡᠨ15 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠡᠶᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠶᠡᠨ ᠦᠰᠦ ᠵᠢ20 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠡᠶᠡᠷ ᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠠᠪᠢᠲᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠥᠭᠪᠡ᠃       ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ65 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠬᠡᠵᠤ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃             ᠂ ᠣᠳᠣ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ        ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ︿ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ        ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ᠌ ᠬᠠᠪᠰᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠨ          ᠬᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠃﹀ᠡᠶᠡᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ        ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠡᠶᠡᠷ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ        ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ        ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ᠳ᠋ᠦ᠍        ︽ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ᠁︾ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ︔︽᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ        ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ᠍ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ        ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠎ᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷ        ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠮᠣᠢ︾᠃              ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ       ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ  ᠦᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ       ᠪᠡᠷ ᠣᠰᠠᠩ ᠎  ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ       ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠎ᠢ       ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ᠍ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠸᠰᠦᠢᠮ       ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ       ᠣᠰᠠᠩ ᠎  ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ       ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠎ᠪᠡᠨ       ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ᠍︽ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ       ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ       ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃                                     2023᠂ 2᠂ 6

13        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1