  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
    19:46
   51114
   147

ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︵ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶ ︱︽᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ

᠅ ︽ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠨ ᠎ᠢ ︿᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ﹀ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
        829     
2023-04-11 10:00    
发表于:内蒙古
 ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︵ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶  ︱︽᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ                  ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ         ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠭ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ᠍ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂︵ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ︶ ᠃         ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠷ︵ ᠠᠪᠠᠯᠢ︶ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠎ ᠦᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠠᠠᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ︔︽ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠠᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠥᠰᠭᠦ ᠮᠠᠯ ᠎ ᠦᠨ  ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ᠃︾ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠹᠰᠡᠭ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠡᠶᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠬᠦ᠌᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢᠳᠡᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠥᠷᠥ᠍ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ᠍᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠴᠣ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠌᠂ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠶᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ︽ ᠲᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ︽ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ︾᠂︽ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂︽ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ︱ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ᠌ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ᠃               ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠡᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ᠌ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠎ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠨᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠣᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠎ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ᠍ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠠᠢᠮᠣ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠳᠦᠢᠵᠦ᠍ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠠᠨᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠡᠪ ᠨᠠᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠣ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠬᠡᠰᠦᠳᠦ ᠭᠡᠷ ᠎ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ᠍ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ︵ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥ ᠠᠪᠴᠤ᠌᠂ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠎ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠨᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︶ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠤ᠌ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠎ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠷ ᠴᠠᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠰᠦ ᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠶᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︔ ᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠎ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃           ᠅ ︽ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ             ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠨ ᠎ᠢ ︿᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ﹀             ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃                           ᠢᠮᠸ᠋ᠯ ᠄ barenqin123@126.com                                                    2023᠂4᠂10                    

9        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1