ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠲ  ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

  

                                      
        1763     
2023-06-08 19:55᠄      
发表于:内蒙古
                                                                                                                                          ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ᠃

13        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1