  ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠨᠵᠤᠸᠠᠩᠽᠢ       
     ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ
   2022-11-29 19:30
   2023-11-17 20:49
   26600
   96

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ︕
        153     
2023-11-12 16:51    
发表于:内蒙古

 ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠨᠵᠣᠸᠠᠨᠭᠽᠢ

ᠬᠣᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠣ ᠨᠣᠲᠣᠭ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠲᠡᠶ

ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠨ ᠨᠣᠢᠷᠰᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠣ ᠬᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠠᠶ

ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠮᠢᠨᠢ  

ᠡᠪᠴᠢᠭᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠳᠤ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠰᠤ  ᠨᠢ

ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠯᠣᠨ ᠬᠣᠷᠣᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠣᠨ ᠴᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠣᠯᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠣ ᠰᠢᠬ

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ     

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠠᠨ

ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠣ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠵᠣᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠳ

ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠶ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠰᠦᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠬᠦᠢ  ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ 

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ

ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠲᠠᠶ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠡᠶ    

ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠡᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠵᠦᠯᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠣᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ

ᠪᠣᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠰᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠠᠶ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ    

ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠭᠰᠦᠬᠦ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ

ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠶ

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠲᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠲᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ

ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠵᠦ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠡᠶ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶ

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶ

ᠭᠣᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠ ᠲᠠᠶ

ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠣ ᠡᠷᠡᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

ᠨᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠭᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠣ

ᠲᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠨ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ  

2        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1