         
      
   2023-11-17 15:45
   2024-06-12 13:55
   21995
   6

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ
        2567     
2023-11-17 16:06    
发表于:内蒙古
                                                                                              

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠮᠲᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠥᠪ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠃

    
   

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠷ
ᠠᠩᠬ᠎‍ᠠ᠋ ᠣᠲᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠍ᠠ᠋ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ


89        1       

                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1