ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠲ  ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
        496     
2024-06-24 20:02᠄      
发表于:内蒙古
 ᠬᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠬ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤᠪᠰᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠰᠢᠬ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠶ ᠱᠠᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ  ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠯᠳᠡ ᠳᠦ ᠵᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠵᠤᠨ  ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠠᠬ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠢ  ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠪᠪᠦᠨ ᠪᠦᠢᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠢᠢᠵᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠬᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠲᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠵᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠨᠠᠯᠠᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠡ

0        0       

                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1