ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠲ  ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ  ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠪᠡ
        719     
2024-06-13 18:55᠄      
发表于:内蒙古
 ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠪᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦᠢ ᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠬᠦᠢ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠡ ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠮ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠢᠦ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠴᠦ ᠪᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨᠳ᠋ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠬᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠴᠦ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠴᠤ ᠮᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠴᠦ ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠦ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠵᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠤᠯᠵᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠰ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠯᠴᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠤᠬᠦᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦᠭᠦᠳᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠰᠦᠭᠦᠳᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠤᠷᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠵᠢ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

1        0       

                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1