LV2
  www.duurn.cn
  ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ          41
     ᠲᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
   2018-04-22 14:43
   2019-01-22 22:44
   3672
   148
 

ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ
        1421        1         0  
2018-04-27 10:39    
ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣᠠ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠳᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠡᠭᠡᠬᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ  ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠳᠣᠯᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠪᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠬᠳᠣᠷᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠪᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ 2018·4·26

26        2       

   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ
    
               
          

        
           
       
       
      
      
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
蒙ICP备17002503号-1
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        