  www.duurn.cn
    
 
        
     ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ     

 

ᠪ ∙ ᠣᠶᠢᠳᠣᠪ ︽ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ 》 ᠤ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠢ 09 - 17
ᠠᠪᠤ ᠪᠢᠳᠡ 209 - 16
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ09 - 14
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 09 - 13
ᠳ᠋ ᠊ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 09 - 13
ᠰᠠᠨᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ : ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ09 - 12
ᠭ ∙ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ 《ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠷᠣᠮᠠᠨ》09 - 11
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠣᠴᠢᠷ ᠄ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ 09 - 10
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ :《ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ》 (ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ ᠷᠣᠮᠠᠨ)09 - 10
 09 - 09
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ 09 - 09
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 09 - 09
       09 - 09
ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ 09 - 09
ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠸᠴᠢᠷ : ᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠬᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ09 - 09
       09 - 08
ᠰ ∙ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ 09 - 07
ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ09 - 07
       09 - 07
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠢ᠌ᠢᠵᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ09 - 07
ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ09 - 07
ᠬᠠᠮᠠᠷ09 - 06
2018     09 - 06
ᠯ ᠊ ᠲᠥᠳᠥᠪ : ᠵᠡᠰ-ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ09 - 06
    09 - 06
    09 - 05
4         09 - 05
      09 - 05
   09 - 05
ᠪ ∙ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠄ 《ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 09 - 03
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ09 - 03
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ09 - 01
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ09 - 01
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 08 - 31
ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ08 - 27
         08 - 15
  08 - 15
    08 - 14
       08 - 11
   08 - 07

  

       APP   
        
  
        
    
       
           
   
         
        
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号

 ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

  

   

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

版权声明:本站是非经营性个人网站,所以任何涉及商业盈利目的均不得使用。 本站的主要内容是我的个人信息和作文相册图片等等,为了学习有的资源是网上搜集或私下交流获得,所以部分资源侵害了您的权益,请速与下面的联系方法跟我联系,我将尽快处理。

Copyright © 2017 www.duurn.cn All Rights Reserved 多然哈拉网  关于本站的互联网行为安全制度要求360网站安全检测平台

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗