LV2
  www.duurn.cn
  ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ          41
     ᠲᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
   2018-04-22 14:43
   2019-01-22 22:44
   3669
   148
 

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠡ
        1047        2         0  
2018-05-09 21:29    
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠥ ᠬᠦᠪᠣᠬᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠢᠭ ᠣᠮᠣᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠪᠢᠭᠡᠠ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠ  ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠣᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠪᠤᠴᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠬᠥᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠠᠷᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠪᠣᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠠ᠃ 2018·5·4

9        0       

   ᠬᠠᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ
   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ
               
          

        
           
       
       
      
      
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
蒙ICP备17002503号-1
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        