  www.duurn.cn
    
 
        
     ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ     

 

ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ11 - 14
ᠳ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠳ᠋ ∙ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ 11 - 13
  11 - 12
       11 - 12
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ11 - 12
ᠪ ᠊ ᠣᠶᠢ᠍ᠳᠤᠪ : ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ11 - 12
ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ》 11 - 09
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ11 - 09
ᠪᠢᠳᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ 11 - 07
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 11 - 07
ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 300 11 - 06
ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︵ᠡᠰᠰᠡ ︶11 - 05
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢ11 - 04
ᠤᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ11 - 04
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ 11 - 04
ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 11 - 04
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ11 - 04
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ 11 - 03
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ11 - 03
        11 - 02
   11 - 02
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ11 - 02
      11 - 02
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ11 - 02
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ11 - 01
ᠮᠠᠷᠱᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ №2᠄ ᠮᠠᠷᠱᠠᠯ ᠬ ∙ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ 11 - 01
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠱᠡᠨ11 - 01
ᠳᠤᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷᠵᠢᠳ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ 10 - 30
       10 - 29
     10 - 26
       10 - 25
      10 - 25
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ10 - 24
ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠮᠠᠨ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ : ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ 10 - 24
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ 10 - 23
ᠲ ∙ ᠮᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ︾ ︵ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶10 - 23
ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ 10 - 21
ᠫ ∙ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ 10 - 21
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠽᠨᠸᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ10 - 19
  10 - 18

  

       APP   
        
  
        
    
       
           
   
         
        
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号

 ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

 ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

  

   

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

版权声明:本站是非经营性个人网站,所以任何涉及商业盈利目的均不得使用。 本站的主要内容是我的个人信息和作文相册图片等等,为了学习有的资源是网上搜集或私下交流获得,所以部分资源侵害了您的权益,请速与下面的联系方法跟我联系,我将尽快处理。

Copyright © 2017 www.duurn.cn All Rights Reserved 多然哈拉网  关于本站的互联网行为安全制度要求360网站安全检测平台

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗