      64       2024-06-24 20:04
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠡᠡᠲᠠᠶ᠎ᠠ  52       2024-06-24 20:04
ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  127       2024-06-24 20:02
        108       2024-06-23 15:48
   450       2024-06-22 20:58
   235       2024-06-18 16:28
    380       2024-06-15 09:16
      524       2024-06-14 20:33
   395       2024-06-12 18:11
     821       2024-05-28 15:06
    1224       2024-05-26 15:52
  1112       2024-05-16 19:59
    1191       2024-05-08 16:34
    481       2024-05-07 19:56
    1858       2024-04-28 21:47
  1383       2024-04-22 09:04
           845       2024-04-17 11:35
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  922       2024-04-17 10:01
          905       2024-04-17 08:04
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ  678       2024-04-15 10:06
   1047       2024-04-12 11:21
     1036       2024-04-11 11:48
   1123       2024-04-09 11:13
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ  1096       2024-04-07 15:03
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  975       2024-04-05 11:19
       482       2024-04-04 14:23
     1028       2024-04-03 15:37
   678       2024-04-03 05:05
     1554       2024-03-30 20:37
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  354       2024-03-30 02:40
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  579       2024-03-29 09:28
        2119       2024-03-28 22:12
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  951       2024-03-26 18:08
      1046       2024-03-26 17:38
         997       2024-03-21 10:41
    497       2024-03-20 13:40
     489       2024-03-20 13:31
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ  295       2024-03-17 21:47
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ  293       2024-03-17 21:37
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ  462       2024-03-17 19:03
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ  599       2024-03-16 08:39
       486       2024-03-11 11:00
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ  458       2024-03-10 20:32
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ  493       2024-03-09 19:01
       460       2024-03-06 16:21
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ  552       2024-03-01 20:57
    1146       2024-02-28 16:35
    1218       2024-02-24 19:01
   793       2024-02-22 20:30
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ  1269       2024-02-21 15:09
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

    06-24
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠡᠡᠲᠠᠶ᠎ᠠ06-24
ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ06-24
      06-23
 06-22
 06-18
  06-15
    06-14
 06-12
   05-28
  05-26
05-16
  05-08
  05-07
  04-28
04-22
         04-17
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ04-17
        04-17
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ04-15
 04-12
   04-11
 04-09
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ04-07
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ04-05
     04-04
   04-03
 04-03
   03-30
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ03-30
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ03-29
     03-28
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ03-26
    03-26
       03-21
  03-20
   03-20
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ03-17
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ03-17
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ03-17
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ03-16
     03-11
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ03-10
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ03-09
    03-06
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ03-01
  02-28
  02-24
 02-22
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ02-21
 706    15  1234567891011 15

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗