ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  15       7  
        27        15:48
   324       2024-06-22 20:58
   166       2024-06-18 16:28
    317       2024-06-15 09:16
      445       2024-06-14 20:33
   333       2024-06-12 18:11
     754       2024-05-28 15:06
    1160       2024-05-26 15:52
  1048       2024-05-16 19:59
    1166       2024-05-08 16:34
    357       2024-05-07 19:56
    1746       2024-04-28 21:47
  1357       2024-04-22 09:04
           843       2024-04-17 11:35
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  921       2024-04-17 10:01
          901       2024-04-17 08:04
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ  675       2024-04-15 10:06
   1022       2024-04-12 11:21
     1012       2024-04-11 11:48
   1099       2024-04-09 11:13
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ  1073       2024-04-07 15:03
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  952       2024-04-05 11:19
       480       2024-04-04 14:23
     1003       2024-04-03 15:37
   678       2024-04-03 05:05
     1529       2024-03-30 20:37
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  354       2024-03-30 02:40
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  578       2024-03-29 09:28
        2079       2024-03-28 22:12
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  924       2024-03-26 18:08
      1042       2024-03-26 17:38
         997       2024-03-21 10:41
    496       2024-03-20 13:40
     488       2024-03-20 13:31
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ  294       2024-03-17 21:47
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ  293       2024-03-17 21:37
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ  461       2024-03-17 19:03
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ  598       2024-03-16 08:39
       484       2024-03-11 11:00
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ  455       2024-03-10 20:32
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ  492       2024-03-09 19:01
       460       2024-03-06 16:21
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ  551       2024-03-01 20:57
    1124       2024-02-28 16:35
    1195       2024-02-24 19:01
   793       2024-02-22 20:30
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ  1245       2024-02-21 15:09
    803       2024-02-20 20:15
    797       2024-02-18 18:59
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠵᠦᠩ᠎ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ06-23
      06-23
 06-22
 06-18
  06-15
    06-14
 06-12
   05-28
  05-26
05-16
  05-08
  05-07
  04-28
04-22
         04-17
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ04-17
        04-17
ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ04-15
 04-12
   04-11
 04-09
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠣ04-07
ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ04-05
     04-04
   04-03
 04-03
   03-30
ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ03-30
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ03-29
     03-28
  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ03-26
    03-26
       03-21
  03-20
   03-20
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ03-17
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ03-17
ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ03-17
ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠣᠰᠠᠳᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ03-16
     03-11
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ03-10
ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠶ᠎ᠠ03-09
    03-06
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ03-01
  02-28
  02-24
 02-22
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ02-21
  02-20
  02-18
 704    15  1234567891011 15

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗