             233       2024-06-15 07:23
                371       2024-06-06 11:48
          789       2024-05-15 08:16
      1096       2024-05-03 11:56
       3111       2023-09-07 08:40
         2789       2023-06-30 08:37
          2490       2023-06-05 18:19
         1541       2022-10-14 15:53
           1590       2022-05-30 16:20
ᠵᠢᠷᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ  1660       2022-05-23 19:18
   10089       2022-03-12 13:52
          1212       2022-03-01 12:05
     10461       2022-02-23 20:08
         1332       2022-02-18 16:05
5            5099       2022-02-04 23:48
       1422       2021-12-27 10:10
        1981       2021-12-10 21:26
     7492       2021-11-26 10:05
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠡᠢ  2707       2021-11-11 16:07
              1507       2021-11-04 23:43
ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ  2677       2021-11-02 10:48
            2117       2021-10-28 19:02
        1085.99    2088       2021-10-07 18:13
            3055       2021-03-23 18:56
    3724       2020-12-16 19:43
        3926       2020-12-12 20:46
     6242       2020-07-21 17:25
     2   5141       2020-06-24 18:13
     1   5774       2020-06-24 18:10
     5150       2020-06-24 17:35
      5348       2020-05-23 13:26
           5924       2020-03-12 10:20
          8180       2020-01-07 15:44
        1029       2019-12-19 13:11
            15218       2019-12-07 17:18
         8881       2019-08-04 14:30
             8046       2019-07-14 19:20
          7335       2019-06-06 16:30
         1143       2019-05-22 20:02
            6998       2019-05-08 19:22
       7567       2019-04-26 15:37
         6874       2019-04-26 14:51
       6656       2019-04-13 17:27
  10   2678       2019-03-07 18:59
ᠹᠸᠢᠰᠪᠦᠦᠺ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ  5714       2019-01-14 10:08
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠳᠦ 2018  5356       2019-01-08 09:58
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ  5788       2018-12-24 10:50
ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠳᠡ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠢ  7421       2018-11-06 09:13
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ  6179       2018-11-03 11:50
        8268       2018-11-02 14:59
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >> ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ

         06-15
         06-06
        05-15
    05-03
     09-07
       06-30
        06-05
      10-14
        05-30
ᠵᠢᠷᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ05-23
 03-12
       03-01
   02-23
       02-18
5       02-04
     12-27
      12-10
   11-26
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠡᠢ11-11
            11-04
ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ11-02
        10-28
     10-07
      03-23
  12-16
      12-12
   07-21
     2 06-24
     1 06-24
   06-24
    05-23
        03-12
        01-07
      12-19
      12-07
       08-04
       07-14
       06-06
       05-22
      05-08
     04-26
       04-26
     04-13
  10 03-07
ᠹᠸᠢᠰᠪᠦᠦᠺ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ01-14
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠳᠦ 201801-08
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ12-24
ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ 11-06
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ 11-03
      11-02
 63    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗