   2319       2023-11-21 16:52
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ   616       2023-11-17 16:06
ᠮᠤᠩᠭᠣᠷ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ  208       2023-10-20 18:38
     401       2023-10-18 22:50
           197       2023-10-18 22:00
       59   352       2023-09-28 08:19
       52   468       2023-09-12 15:41
          413       2023-09-06 17:12
      560       2023-08-21 14:35
            669       2023-07-26 21:02
     1038       2023-07-19 12:00
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ  1716       2023-05-21 21:25
         5302       2023-05-15 21:09
         682       2023-05-06 17:29
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ   ᠬᠡᠯᠨ      655       2023-05-05 14:29
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ    ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ     634       2023-04-20 17:32
    1207       2023-03-30 16:52
       712       2023-03-23 10:55
ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠎ᠪ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ︿ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ﹀ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  893       2023-01-10 08:53
       1061       2022-12-06 19:41
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ  1247       2022-11-23 18:19
     2968       2022-10-24 21:47
      1264       2022-10-18 19:19
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶  1713       2022-09-20 20:55
     1   1601       2022-09-19 13:03
        1980       2022-07-01 16:05
         1820       2022-06-23 13:15
       2254       2022-06-23 13:10
   6162       2022-06-18 09:03
            1833       2022-06-12 15:19
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  1581       2022-06-04 18:59
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ  1329       2022-06-04 17:52
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶  1734       2022-05-05 08:48
       2196       2022-04-23 13:27
       1437       2022-04-11 17:50
  7080       2022-04-06 15:49
     7142       2022-03-27 15:25
  6237       2022-03-25 21:43
       1230       2022-03-19 15:44
     6935       2022-03-12 21:04
     7361       2022-02-27 23:10
        1458       2022-02-22 21:41
         1380       2022-02-19 19:36
         1184       2022-02-04 23:22
            1487       2022-01-26 20:56
        1334       2022-01-15 08:27
  ᠵᠢᠯ     2759       2022-01-14 08:34
       1391       2021-12-13 11:26
 ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  1295       2021-12-12 11:11
     9991       2021-12-11 11:16
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

 11-21
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ 11-17
ᠮᠤᠩᠭᠣᠷ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ10-20
   10-18
       10-18
       59 09-28
       52 09-12
        09-06
    08-21
         07-26
   07-19
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ05-21
      05-15
       05-06
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ   ᠬᠡᠯᠨ   05-05
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ    ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ 04-20
  03-30
     03-23
ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠎ᠪ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ 01-10
     12-06
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ11-23
   10-24
    10-18
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶09-20
     1 09-19
      07-01
       06-23
     06-23
 06-18
         06-12
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ06-04
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ 06-04
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶05-05
     04-23
     04-11
04-06
   03-27
03-25
     03-19
   03-12
   02-27
      02-22
     02-19
       02-04
          01-26
      01-15
  ᠵᠢᠯ   01-14
     12-13
 ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ12-12
   12-11
 197    4  1234

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗