LV3
  www.duurn.cn
             71
     新城区
   2021-11-10 19:54
   2024-03-24 22:57
   77881
   153

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ

ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂ ᠣᠳᠣ ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠎ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠦᠰᠦᠭ ᠱᠢᠪᠠᠬᠦ᠌ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ _(输入法) ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠶᠡᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢ ᠱᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ 2024,2,21
        1246  2024-02-21

ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠶᠣᠰᠣ ︵ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶

* ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠪᠦᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠎ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠵᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ 2024.2.6
        782  2024-02-06

ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︵ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ︶

※ 1 ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ · ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ᠍ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠃ 2 ᠂ ︽ ᠬᠣᠩᠬᠢᠯᠳᠣ ᠂ ᠣᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠦᠴᠡᠭ ︾ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠃
        1226  2023-12-01

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

※ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠣ ᠨᠢ ᠄ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ︕ ① ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ‍ ︱ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 2023.11.5
        527  2023-11-07

ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ︵ ᠱᠣᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶

ᠢᠮᠸᠯ᠄ barenqin123@126.com 地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴 泰东河湾南区公寓楼A座 2023.11.1
        1065  2023-11-01

     

 
        1284  2023-09-06

       

    ᠡ ︕
  ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ     2693  2023-08-15

 35         

               2035               
        1444  2023-07-31

   

           
        5232  2023-07-01

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︱ ᠪ·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

    2023-6-21
        791  2023-06-21

     

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︱ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤ 2023 · 6 · 6
        751  2023-06-06

ᠪᠠᠪᠣᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠯᠾᠠᠠᠪᠠᠰᠦᠢ᠌ᠷᠦᠩ _ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯ

᠂ ᠪᠠᠪᠣᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠯᠾᠠᠠᠪᠠᠰᠦᠢ᠌ᠷᠦᠩ ᠎ ︽ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ︾ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡ᠃
        806  2023-06-05

ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ᠪ᠂ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

᠅ ① ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠎ᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠮᠥᠨ᠃ ② ︿ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠎ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠎ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠍᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠎ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃﹀ 2023.6.1 ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠃
        758  2023-06-01

      

᠅ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ 2023.6.12
       854  2023-05-12

ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︵ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶ ︱︽᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ

᠅ ︽ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠨ ᠎ᠢ ︿᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ﹀ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
        1180  2023-04-11

     

                    
        1015  2023-03-23

    

    3  8      
        796  2023-03-08

         

                      2023  3  6 
       812  2023-03-06

ᠬᠠᠪᠤᠷ  ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ             ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ᠂             ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠬᠡ             ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ︱ ᠴᠠᠷᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠴᠢᠨᠠᠰᠠ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠦᠵᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠬᠣᠷ᠃ ︱ ᠰᠠᠩ ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ
        1624  2023-03-01

ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ   ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

᠂ ᠣᠳᠣ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ︿ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ᠌ ᠬᠠᠪᠰᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠃﹀ᠡᠶᠡᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠡᠶᠡᠷ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ᠁︾ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ︔︽᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ᠍ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳ᠋ᠦ᠍︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠎ᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠮᠣᠢ︾᠃      ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠣᠰᠠᠩ ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠎ᠢ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ᠍ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠸᠰᠦᠢᠮ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠰᠠᠩ ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠎ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ᠍︽ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
        3017  2023-02-06

ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ   ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

᠂ ᠠᠪᠤ ᠎ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ        ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠦᠬᠡᠳ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ        ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ        ᠠᠪᠤ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ᠃
        901  2023-02-05

 

       
       1657  2023-02-02

ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠺᠣᠮᠫᠢᠣᠲ᠋ᠸᠷ

ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
        1595  2023-02-01

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ︱ ᠨᠨ‍ ᠂ ᠰᠠᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠳᠣ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠦᠨ ᠃ ︵ ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠷᠦᠸᠸ ︶ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠬᠣ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠣᠳᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
        932  2023-01-31

ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

*  ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠱᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠎ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠬᠡᠵᠣ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠱᠣᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠱᠣᠭᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠯᠣᠬᠢᠭᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠎ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ     ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠦᠵᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ     ᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ     ᠱᠣᠭᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ     ᠴᠤ᠌ ᠯᠣᠭᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠶᠡᠷ ︿ᠥᠪᠡᠷ ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ᠌﹀     ᠣᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃            ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠤᠩᠱᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠩᠱᠢᠭᠤᠱᠢᠲᠠᠢ    ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ     1115  2023-01-30

︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠣᠨ

︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠢᠯᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡ ᠃
   ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ     938  2023-01-29

ᠱᠣᠩᠨᠣᠢᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠣᠬᠣ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠳᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠥᠳᠥ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠱᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠣᠭ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︱ ᠭᠣᠷᠺᠢ
        1506  2023-01-28

ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠥᠬᠡᠳᠡᠰᠦ

ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠃
  ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ     1054  2023-01-26

﹇ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ﹈ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

※ ︽ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠎ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ︾ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠣᠰᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠃
        987  2023-01-25

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

︽ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠃
        858  2023-01-23
 52   2  12
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        